ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ

My feedback

 1. 10,755 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  An error occurred while saving the comment
  ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ commented  · 

  ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ।

  An error occurred while saving the comment
  ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ commented  · 

  ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ।

  ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ commented  · 

  Yes

 2. 85 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  18 comments  ·  How do I get my language supported?  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ commented  · 

  Add punjabi, please

  ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base