ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ

My feedback

 1. 10,757 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  An error occurred while saving the comment
  ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ commented  · 

  ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ।

  An error occurred while saving the comment
  ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ commented  · 

  ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ।

  ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ commented  · 

  Yes

 2. 85 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  18 comments  ·  How do I get my language supported?  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ commented  · 

  Add punjabi, please

  ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base