How can we improve Microsoft Translator for iOS?

🍏 Chris Glagowski

7 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
🍏 Chris Glagowski shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

5 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    ผมจะพยายามแก้ไขในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของผมที่มันผูกอยู่ในหลายระบบและจะทำความเข้าใจในสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันใช้งานอย่างไรและหากไม่รีบแก้ไขข้อบกพร่องของตัวผมเองจากที่ผ่านมาผไม่มีความรู้มาก่อนแม้แต่น้อยจึงยากนะครับ แต่จะรีบทำให้ไอดีของผมรวมลดจำนวน 2 ไอดี นะครับ.,

  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    แอปเปิล’สีเขียว’มันไม่ยอมสุกเป็น’สีแดง’สักทีหรืออย่างไรอ่ะ[!]
    พอดียังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอ่ะ’คงอีกนานกว่าจะได้เรียนรู้[¡]

Feedback and Knowledge Base