General

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. allow select and copy original texts.

  often after translation, I need more info about the original texts. there's no way to copy them into a search engine.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Image Translations  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. 0 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. ubacite srpski jezik

  no serbian language

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Speech Translations  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. một mô nhỏ autu dịch ngay trên cuộc trò chuyện dành cho riêng cho game, gane mobi

  trong đa phần các game mobile. hay trên pc. cuộc hội thoại nằm góc bên trái. nếu có thể tạo một mô autu dịch ngay phía trên chạy ngữ đã dịch ở bản gốc phía đưới mặc định cho vị trí. hay các phần chứ trong màn hình có ngôn ngữ hiển thị và luôn thay đổi để autu cho người dùng. vì ở vị trí mặc định phía góc nên có thể kéo rộng hay thu phóng về phía giữa màn hình để đọc rõ hay coi lại lịch sử trò chuyện vv.kéo ngược lại để thu hẹp bản…

  8 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  The app in general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Quality of translations  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. 7 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Image Translations  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  The app in general  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. galego y euskera

  en españa: castellano, galego, euskera y catalán. si hay castellano y catalán porque faltan los otros idiomas?

  16 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Quality of translations  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. improve Japanese-English as at the moment it translates basic phrases incorrectly. Also improve photo translate.

  Please improve the Japanese-English translations as they are quite often completely incorrect (the Japanese verb "to run" was translated as "hip"). When translating photos it is even worse. It ignores the Japanese text and translates the English to nonsense.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Quality of translations  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base